Wybrane publikacje Zakładu KiT (do roku 2006)

Trafas K., 1975, Zmiany biegu Wisły na wschód od Krakowa w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 40.

Atlas Miejskiego Województwa Krakowskiego, 1979, [w:] K. Trafas (red.), PAN Oddz. w Krakowie, Kom. Nauk Geogr., Urząd Wojew. w Krakowie, Kraków.

Trafas K., 1981, Teledetekcyjne badania zasięgu dymów przemysłowych w regionie krakowskim, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 14.

Wolnik R., 1981, Zastosowanie zdjęć lotniczych do badania rozwoju wąwozów Wyżyny Miechowskiej, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 14.

Atlas Województwa Bielskiego, 1982, [w:] K. Trafas (red.), Oddz. PAN w Krakowie, Kom. Nauk Geogr., Urząd Wojew. w Bielsku Białej, Kraków.

Trafas K., 1982a, Cartographical method of research used in investigation of changes in geographical environment, Geogr. Polonica, 48.

Trafas K., 1982b, Rękopiśmienne mapy górnej Wisły, Zesz. Nauk. AGH, 900, Geodezja, 74.

Ney B., Trafas K., 1983, Geodezja i kartografia jako dyscypliny nauki oraz dziedziny
działalności praktycznej,
Zesz. Nauk. AGH, 917, Geodezja, 76.

Szewczuk J., 1983, O kartograficznej metodzie delimitacji, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 56.

Drużkowski M., Sokołowski J., Trafas K., 1984a, Obrazy termalne jako pomoc w analizie terenu, Fotointerpretacja w Geografii, 7(17).

Drużkowski M., Sokołowski J., Trafas K., 1984b, Zastosowanie zdjęć spektrostrefowych w badaniach niektórych elementów środowiska przyrodniczego, Fotointerpretacja w Geografii, 7(17).

Trafas K., 1984a, Atlas National Park of the Tatras. Examples of Environmental Maps, ICA, Madrid-London.

Trafas K., 1984b, Prof. L. Sawicki jako kartograf, Pol. Przegl. Kartogr., 16, 4.

Atlas Tatrzańskiego Parku Narodowego, 1985, [w:] K. Trafas (red.), Dyrekcja TPN, Oddz. Pols. Tow. Przyj. Nauk o Ziemi, Oddz. Kraków, Kraków-Zakopane.

Trafas K., 1986, Atlas Tatrzańskiego Parku Narodowego - koncepcja i realizacja, Pol. Przegl. Kartogr., 18, 1.

Szewczuk J., 1987, Analiza metodyczna typogramów F. Uhorczaka, Pol. Przegl. Kartogr., 19, 4.

Szewczuk J., 1987, Dendryt wektorowy - kartograficzna metoda grupowania regionalnego, Pol.  Przegl. Kartogr., 19, 1-2.

Trafas K., 1987, Stan i wyniki badań ośrodka krakowskiego w zakresie kartografii i fotointerpretacji, Folia Geogr., ser.  Geogr.-Phys., 19.

Atlas Miasta Krakowa, 1988, K. Trafas (red.), Uniw. Jagiell., Urząd Miasta Krakowa, Kraków.

Polska na zdjęciach lotniczych i satelitarnych, 1988, J.R. Olędzki (red.), PWN.

Afryka. Przeglądowy Atlas Świata, 1998, R. Mydel, J. Groch (red. nauk.), J. Szewczuk (red. kartogr.), Fogra, Kraków.

Atlas Województwa Tarnowskiego, 1988, [w:] K. Trafas (red.), Oddz. PAN w Krakowie, Kom. Nauk Geogr., Urząd Wojew. w Tarnowie, Kraków.

Trafas K., 1989, Atlas Miasta Krakowa - koncepcja i realizacja, Pol. Przegl. Kartogr., 21, 2.

Trafas K., 1990, Giovanni A. Rizzi-Zanoni: the autor of the first detailed map of Poland, [w:] La lettura geografica il linguaggio geografico i contenuti geografici a servizio dell'uomo (Studi in onore di Osvaldo Baldacci), Patron Editore, Bologna.

Trafas K., 1991, Air Pollution in Southern Poland. Atlas Ost- und Sűdosteuropa, Österreichisches Ost- und Sűdosteuropa-Institut, Wien.

Ziobrowski. Z, Trafas K., Węcławowicz T., Komenda J., 1991, Koncepcja podziału terytorialnego kraju, [w:] Koncepcje regionalnej organizacji kraju, Biul. Kom. Przestrz. Zagosp. Kraju, 156, Warszawa.

Żyszkowska W., Mościbroda J., Trafas K., 1991, Podstawowe problemy i wyniki badawcze polskiej kartografii, [w:] Z. Chojnicki (red.), Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii, Wyd. Nauk. UAM, ser. Geografia, 48, Poznań.

Kraków. Stare Miasto, 1992, J. Szewczuk (red.), Wyd. Kartogr. WITAŃSKI - Katowice.

Sokołowski J., Trafas K., 1992, Geograficzne skutki zmian biegu górnej Wisły, [w:] Zmiany biegu górnej Wisły i ich skutki, Wyd. Uniw. Warsz.

Trafas K., 1992a, Zmiany biegu Wisły pomiędzy ujściem Przemszy a Sandomierzem [w:] Zmiany biegu górnej Wisły i ich skutki, Wyd. Uniw. Warsz.

Trafas K., 1992b, Możliwości rozwoju miasta Krakowa w warunkach funkcjonowania samorządu lokalnego, Folia Geogr. ser. Geogr.-Oecon., 25-26.

Trafas K., 1992c, Analiza elementów struktury miasta Krakowa w oparciu o nadzorowaną klasyfikację treści obrazu satelitarnego LANDSAT, Fotointerpretacja w Geografii, 23.

Szewczuk J., Trafas K., 1993, Les Atlas Regionaux realises par le centre universitaire de Cracovie: methodologie et specificite, Bull. du Com.Franc. de Cartogr., Paryż,136-137.

Trafas K., 1993, Koncepcyjne i metodyczne aspekty regionalnej kartografii atlasowej, Inst. Geogr. UJ, Kraków.

Trafas K., 1996a, Od mapy Spisza Franciszka F. Czakiego do mapy satelitarnej Tatr [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Mat. Konf., 1, Nauki o Ziemi, Kraków-Zakopane.

Trafas K., 1996b, Atlasy regionalne jako wspomaganie badań gospodarki przestrzennej, [w:] R. Domański (red.), Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej, Biul. Komit. Przestrz. Zagosp. Kraju, 174, Warszawa.

Encyklopedia Geograficzna Świata, 1997, A. Jelonek (red.), OPRES, Kraków.

Kartografia Miejska,1997, K. Trafas (red.), Mat. Ogólnopol. Konf. Kartogr., 17, Kraków.

Mapa Sozologiczna Polski. System Informacji o Terenie, 1997, (K. Trafas - współautor oraz konsultant nauk. Ark.: Kraków-Wsch., Kraków-Zach., Brzesko Nowe, Bochnia, Wieliczka, Proszowice, Słomniki), Gł. Urząd Geodezji i Kartogr., Warszawa.

Trafas K., 1997a, Przebieg procesów transformacji i zmian infrastruktury przestrzennej aglomeracji krakowskiej, [w:] Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, 4, Zesz. Inst. Geogr. i  Przestrz.Zagosp. PAN, 44, Warszawa.

Trafas K., 1997b, Potrzeby miasta w zakresie kartografii, [w:] Kartografia miejska, Mat. Ogólnopol. Konf. Kartogr., 17, Kraków.

Trafas K., 1997c, Sozologiczno-kartograficzne aspekty w planowaniu przestrzennym miast, [w:] Kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowaniu przestrzennym, Mat. 24 Ogólnopol. Konf. Kartogr., Poznań.

Trafas K., Pyka K., 1997, The future of the regional atlas: computer or GIS Atlas?, Proceedings 4, 18th ICA/ACI Intern. Cartogr. Conf., Stockholm.

Bujakowski K., Mierzwa W., Pyka K., Trafas K., 1998, Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego - stan aktualny i przyszłość, [w:] Systemy Informacji Przestrzennej, Mat. VIII Konf. Nauk.-Techn., Warszawa.

Jędrychowski I., Pyka K., Sokołowski J., 1998, Wykorzystanie danych teledetekcyjnych i kartograficznych dla potrzeb opracowania mapy użytkowania ziemi w Komputerowym Atlasie Woj. Krakowskiego, Archiw. Fotogram., Kartogr. i Teledet., 8, Kraków.

The Atlas. METREX, 1998, Rotterdam.

Wężyk P., Pyka K., Jędrychowski I., 2006, Wpływ jakości numerycznego modelu terenu na wynik ortorektyfikacji wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych Ikonos-2, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 16, 557-566.

 

 

Wybrane publikacje Zakładu GISKiT

Wybrane publikacje Zakładu GIS (do roku 2006)

 

Copyright