Wybrane publikacje Zakładu GIS (do roku 2006)

Widacki W., 1989, System relacyjny środowiska przyrodniczego Beskidów na przykładzie zlewni potoku Jaszczurowa w Beskidzie Małym. Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, nr 162, 193 ss.

Widacki W., 1991, Główne problemy, wyniki badawcze i funkcje polskiej geografii fizycznej - geografia fizyczna kompleksowa. [w:] Z. Chojnicki (red.), Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii, 219-227.

Widacki W., (red.) 1993, GIS for Environment. Conference on Geographical Information Systems in Environmental Studies. Kraków, 25-27 November 1993, Kraków, 287 ss.
Kozak J., 1994, A GIS -based study on forest damage pattern in the Silesian Beskid Mt. Salzburger Geographische Materialien, heft 21, Salzburg, 385-390.

Kozak J., 1994, Dyfuzyjny model granicy rolno-leśnej Działów Orawskich. Czasopismo Geograficzne 65, 1, 23-36.

Kozak J., Troll M., 1994, Wykorzystanie zdjęć satelitarnych do badania deforestacji w Beskidzie Śląskim. Fotointerpretacja w Geografii, 24, Warszawa, 82-89.

Widacki W., 1994, The end of the geocomplex paradigm in physical geography? IALE, Landscape Research and its Applications in Environmental Management, Faculty of Geography and Regional Studies Warsaw University, Warsaw, 109-113.

Balon J., German K., Kozak J., Malara H., Widacki W., Ziaja W., 1995, Regionalizacja fizycznogeograficzna Polskich Karpat. [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 117-129.

Fiejdasz W., Widacki W., (red.) 1995, GIS dla obszarów chronionych. Pracownia GIS, Instytut Geografii UJ, Kraków, 107 ss.

Kozak J., Troll M., Widacki W., 1995, The Anthropogenic Upper Treeline in the Silesian Beskid Mt. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, z. 98, 199-207.

Kozak J., Widacki W., Barszcz J., Wężyk P., 1995, Health Condition of Forest in the Silesian Beskid, the Polish Carpathian. [w:] L. Beckel (red.), Satellite Remote Sensing Atlas of European Forest, Justus Perthes Gotha, 194-195.

Troll M., 1995, Degradacja lasów masywu Skrzycznego (Beskid Śląski) i jej związek z orografią terenu. Sylwan, 139, 7, 87-91.

Widacki W., Fiejdasz W., Kozak J., Troll M., 1995, Analiza sieci rzecznej zlewni Czarnej i Białej Wisełki. [w:] Zakwaszenie Czarnej Wisełki i eutrofizacja zbiornika zaporowego. S. Wróbel (red.),  Centrum Informacji Naukowej, Kraków, 15-22.

Kozak J.,1996, Przestrzenny model degradacji lasów Beskidu Śląskiego. [w:] R. Domański (red.), Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej, Biuletyn PAN KPZK, zeszyt 174, Warszawa, 511-538.

Widacki W., 1996, Od papierowych map do Systemów Informacji Geograficznej. Czasopismo Geograficzne, LXVII, 3-4,  377-392.

Kozak J., 1997, Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej - ćwiczenia. Instytut Geografii UJ, Kraków, 96 ss.

Widacki W., 1997, Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej. Instytut Geografii UJ, Kraków, 96 ss.

Blaschke T., Carlisle B., Heywood I., Karoń I., Kenton S., Kozak J., Lang S., Lorup E., Schwap A., Skowron M., Smith G., Strobl J., Tomlinson S., Troll M., Ulman B., Widacki W., Wójcik L., 1998, EnviroGIS - Case Studies. CD-ROM, Jagiellonian University, Manchester Metropolitan University, Paris-Lodron-University of Salzburg.

Fiejdasz W., Widacki W., 1998, Satelitarna mapa krajobrazowa Beskidu Śląskiego. Fotointerpretacja w Geografii, Warszawa, 26, 3-12.

Kozak J., 1998, Systemy informacji geograficznej - czy są potrzebne w szkołach? Kwartalnik Geograficzny, nr 4/98, Gdańsk, Wydawnictwo M. Rożak, 44-49.

Ulman B., Widacki W., Wójcik L., 1998, Simulation of the effects of the planned reservoir At Świnna Poręba upon the natura environment, Landscape Transformation in Europe Practical and Theoretical Aspects, The Problems of landscape ecology, vol. III, 120-131.

Widacki W., 1998, Polska geografia fizyczna w dobie transformacji politycznych, stan i perspektywy. Przegląd Geograficzny, Warszawa, z. 3-4, 215-235.

Widacki W., Fiejdasz W., Kozak J., Troll M., 1998, An analysis of the river network in the Czarna Wisełka and Biała Wisełka catchment. [w:]  S. Wróbel (red.), Studia Naturae 44, 19-26.

Domański B., Widacki W., (red.) 1999, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 4, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 454 ss.

Domański B., Widacki W., 1999, Od Rydzyny do Zakopanego. [w:]B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 4, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 5-14.

Domański B., Widacki W., 1999, Refleksje o przyszłości polskiej geografii. [w:]B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 4, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 403-408.

Kozak J., Orłowska E., Wilczyński W., 1999, Co jest istotą geografii? [w:] B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia , Instytut Geografii UJ, Kraków, t. 4, 27-39.

Kozak J., Troll M., Widacki W., 1999, Degradacja lasów. [w:]W. Widacki (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części Beskidów pod wpływem antropopresji. Instytut Geografii UJ, Kraków, 33-84.

Kozak J., Troll M., Widacki W., 1999, Semi-natural Landscapes of the Western Beskidy Mt. Ecology, Bratislava, t.1, 53-62.

Lubczański D., Widacki W., 1999, Antropogeniczna degradacja lasów. [w:] W. Widacki (red.),  Przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części Beskidów pod wpływem antropopresji. Instytut Geografii UJ, Kraków, 105-124.

Troll M., 1999, Lasy, ich przemiany i przestrzenne zróżnicowanie. [w:]W. Widacki (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części Beskidów pod wpływem antropopresji. Instytut Geografii UJ, Kraków, 15-32.

Widacki W., (red.) 1999, Przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części Beskidów pod wpływem antropopresji. Instytut Geografii UJ, Kraków, 144.

Widacki W., 1999, Systemy Informacji Geograficznej. [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim, t. 3, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 489-504.

Widacki W., 1999, Teraźniejszość i przyszłość geografii: badania całości czy części? [w:] A. Lisowski  (red.), Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności, Mat. z sesji jubileuszowej, 18-20 czerwca 1998 r, Wydz. Geogr. i Studiów Region. Uniw. Warsz., Warszawa, 103-107.

Widacki W., 2000, Przydatność badań geograficznych i GIS a przyszłość geografii. [w:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim, t. 5, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 219-222.

Kozak J., 2001, Wykorzystanie danych globalnych do badania rozmieszczenia ludności i użytkowania ziemi w wybranych górach świata. Geoinformatica Polonica, 3, 17-28.

Widacki W., 2001, Informacja geograficzna i jej przetwarzanie przez Internet. [w:] B. Kortus (red.), Człowiek i przestrzeń, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 211-225.

Widacki W., 2001, Systemy Informacji Geograficznej i ich rola w naukach przestrzennych. Geoinformatica Polonica, 3, 47-55.

Kozak J., Troll M., 2002, Environmental controls of the land-use and land cover mosaic in selected mountain chains of Eurasia [w:] R. Bottarin, U. Tappeiner, (red.), Europaische Akademie Bozen. Fachbereich Alpine Umwelt. Interdisciplinary Mountain Research, Blackwell Verlag, Berlin-Vienna, 72-80.

Kozak J., 2003, Dokładność globalnych map użytkowania ziemi i pokrycia terenu na przykładzie Global Land Cover Characterization Data Base. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Kartografia i Systemy Informacji Przestrzennej,13 A, 97-108.

Kozak J., 2003, Forest Cover Change in the Western Carpathians in the Past 180 years: A Case Study in the Orawa Region in Poland. GIS for Mountain Development,November 2003, Volume 23 Number 4, 369-375.

Ostapowicz K., 2003, Kształt powierzchni leśnych w zachodniej części Beskidów. Czasopismo Geograficzne, Wrocław, 74, 4, 313-324.

Widacki W., Bytnerowicz A., Riebau A., (red.) 2003, A Message From the Tatra: Geographical Information Systems and Remote Sensing in Mountain Environmental Research, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, USDA Forest Service, Kraków, Riverside, 233 ss.

Kozak J., 2004, Globalne cyfrowe modele wysokości - stan obecny i perspektywy, Teledetekcja środowiska 33, s.119-124.

Kozak J., 2004, Współczesne zmiany powierzchni leśnej w górach świata. Przegląd Geograficzny, 76, 3, 307-326.

Kozak J., Ostapowicz K. Szablowska-Midor A., Widacki W., 2004, Land abandonment in the Western Beskidy Mts and its environmental background, Ekologia, Bratislava, 23,1, 116-126.

Szablowska-Midor A., 2004, Landscape Changes in the Polish Carpathians as a result of agriculture marginalization in the mountains. Landscape-ecological studies for sustainable development programming. Review of Polish experiences on the eve of European Union accession (red.) M. Kistowski, Problemy Ekologii Krajobrazu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, t. XIII, 227-234.

Troll M., 2004, Zastosowanie GIS i teledetekcji w badaniach użytkowania ziemi w Beskidach Zachodnich, Geoinformatica Polonica, 6, 109-121.

Widacki W., 2004, Czy systemy informacji geograficznej zmieniły geografię? (red.) Z. Chojnicki. Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 157-168.

Widacki W., 2004, Systemy Informacji Geograficznej w programach edukacyjnych uniwersyteckich studiów przyrodniczych w Polsce. Roczniki Geomatyki, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. Warszawa, t. 2, z. 3, 11-23.

Kozak J., 2005, Zmiany powierzchni lasów w Karpatach Polskich na tle innych gór świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss.135. 

Kozak J., Estreguil C., Vogt P., 2005. Forest cover and pattern changes in the Carpathians since 1930s. Biodiversity conservation and sustainable development in mountain areas of Europe. The challenge of interdisciplinary research. Ioannina, Greece, 20-24 September 2005. Book of abstracts, 12.

Ostapowicz K., Szablowska-Midor A., 2005, Wpływ działalności człowieka na zmianę zasięgu polan masywu Babiej Góry, [w:] Babia Góra nasze wspólne dziedzictwo, D. Ptaszycka-Jackowska (red.), Babiogórski Park Narodowy, Zawoja, 105-110.

Szablowska-Midor A., 2005, Geographic Information Systems at the Jagiellonian University, [w:] Higher education GIS in Geography: a European perspective, Liverpool Hope University, 80-88.

Widacki W., 2005, GIS and Geography. Have the Geographic Information Systems changed Geography? [w:] J. A. Tendorio, R. P. Juliao (red.) 14th European Colloquium on Theoretical and Quantitative Geography, September 9-13, 2005, Tomar, Portugal, 1-4.

Kotarba A., 2006, Termiczne zróżnicowanie topoklimatu wschodniej części Charnohory (Karpaty Ukraińskie) w sezonie letnim 2004 roku, na przykładzie  doliny Górnego Prutu, [w:] M. Troll, (red.), Czarnohora. Przyroda i człowiek, IGiGP UJ, Kraków, 47-62.
Matuszko D. Jędrychowski I., 2006, Pomiary usłonecznienia w Krakowie, Annales UMCS, Sec. B, 61, 33, 284-289.

Ostapowicz K., Estreguil C., Kozak J., Vogt P., 2006, Assessing forest fragmentation and connectivity: a case study in the Carpathians, SPIE Digital Library, The Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology. VI Conference Proceedings, Vol. 6366, 636608 (Oct. 3, 2006), 10 ss.

Pająk A., 2006, Źródła połonin zachodniej Czarnohory (Karpaty Ukraińskie) - rozmieszczenie i zróżnicowanie parametrów fizyczno-chemicznych, [w:] M. Troll, (red.), Czarnohora. Przyroda i człowiek, IGiGP UJ, Kraków, 63-80.

Troll M., (red.) 2006, Czarnohora. Przyroda i Człowiek, IGiGP UJ, Kraków, 232. 

Troll M., Sitko I., 2006, Pasterstwo w zachodniej Czarnohorze (Karpaty Ukraińskie) w ujęciu przestrzenno-czasowym, [w:] M. Troll, (red.), Czarnohora. Przyroda i człowiek, IGiGP UJ, Kraków, 111-140. 


 

 

Wybrane publikacje Zakładu GISKiT

Wybrane publikacje Zakładu KiT (do roku 2006)

Copyright